Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Słownik finansowy

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z

A
B
C
D
E
G
H
I
K
L
N
O
P
R
S
T
U
W
Z

 

Abolicaja podatkowa

To wstrzymanie kar za nieopłacenie podatku. Podmiot gospodarczy, uchylający się od podatku uniknie kary, gdy w określonym czasie ujawni ten fakt.

Aneks

Jest to sporządzony w formie pisemnej dokument, który wprowadza zmiany w umowie kredytu.

A vista

1. To depozyty bankowe bez określonego terminu, w każdym czasie bez utraty odsetek mogą być wypłacone.
2. To rachunki oszczędnościowe, niewymagające wpłat w równych odstępach czasu.

Afiliant

Dom maklerski korzystający z pośrednictwa członka giełdy (bo sam nim nie jest!) przy składaniu swoich zleceń.

Akcyza

To pośredni podatek, który obciąża producentów i importerów wyrobów akcyzowych. Inaczej mówiąc to podatek od obrotu towarami konsumpcyjnymi.

Akredytywa

To forma rozliczeń dokonania zapłaty na rzecz wierzyciela. Składana na wniosek dłużnika, polegająca na wyodrębnieniu przez bank określonej kwoty z jego środków.

Analiza finansowa

To analiza również i szacowanie sytuacji podmiotu gospodarczego w wielu zakresach, takich jak: rentowności, efektywności, płynności, zadłużenia, sytuacji majątkowej, etc.

Analiza portfelowa

Analiza pokazuje sposób doboru spółek do portfela inwestycyjnego, czyli do współpracy. Główne dziedziny analizy to ich rentowność, wysokość ryzyka, możliwości finansowe.

Awal

Gwarancja spłaty weksla – czeku przez osobę poręczającą inaczej zwaną awalistę.

Bank

To przedsiębiorstwo usługowe. Działanie: udzielanie kredytów, zdobywanie środków do sfinansowania kredytów, pośrednictwo i doradztwo w obrocie pieniężnym, pomoc w działalności gospodarczej.
Formy banku w Polsce: państwowy, spółka akcyjna, bank spółdzielczy.

Bank Centralny

Instytucja mająca odpowiedzialność za emisję pieniądza, prowadzenie polityki kursów walutowych i za realizację polityki monetarnej.

Bank hipoteczny

Instytucja udzielająca pożyczek, kredytów hipotecznych przy pomocy emisji listów zastawnych (również czerpie z nich środki na finansowanie swojej działalnośći). Przyjmuje lokaty terminowe. Udzielane pożyczki są zabezpieczane hipoteką na nieruchomościach.

Bankomat

Urządzenie samoobsługowe, gdzie można dokonać pobrania gotówki, sprawdzenia stanu rachunku. Wszystko za pomocą kart bankowych.

Beneficjent

Osoba fizyczna, prawna – która otrzymała kredyt na rzecz której otwarto akredytywę, czyli udzielono poręczenia, etc.

Branding

Budowanie marki na rynkach krajowych lub zagranicznych poprzez sprawne i skuteczne zabiegi marketingowe wykorzystujące trwałą kampanię z wykorzystaniem dobrego wizerunku firmy.

Broker

To pośrednik (osoba) przy zawieraniu umów, na przykład w obrocie papierami wartościowymi. Działa na zlecenie oraz nazwisko osoby z nią współpracującej.

Consulting

Najczęściej działalność doradcza prowadzona np. na rzecz podmiotu gospodarczego przez grupę wyspecjalizowanych doradców.

Cykl koniunkturalny

Proces w czterech fazach: depresja – etap ożywienia – etap boomu gospodarczego – recesja. Pokazuje to na pewien przebieg konkretnych zmian produkcji i co się z tym wiąże zatrudnienia.

Czek

To bezwarunkowe polecenie wydane bankowi w formie pisemnej, zlecające wypłacenie okazicielowi określoną kwotę pieniężną, znajdującą się na rachunku wystawcy czeku.

Debet

Powstaje wówczas, gdy jest przekroczenie stanu środków na rachunku bankowym.

Deficyt

Wydatki przekraczają dochody. Deficyt natomiast w budżecie państwa pokrywany jest na dwa sposoby, bądź dodatkową emisją pieniędzy (możliwość zaistnienia inflacji), bądź też dzięki kredytowi.

Dewaluacja

Jednorazowy spadek wartości waluty krajowej, zaistniały decyzją rządu.

Embargo

Zakaz importu określonych towarów z danego kraju, jak i ich eksport. To rodzaj represji wobec nieprzyjaznego kraju.

Emisja

Wyprodukowanie i wypuszczenie na rynek pieniędzy bądź papierów wartościowych.

Gwarancja bankowa

Pisemna gwarancja banku, mówiąca, że określona osoba fizyczna (prawna) wypełni wymagania innego podmiotu. To uwiarygodnienie takiej osoby, bo Bank poręcza jej działania swoim autorytetem i nawet majątkiem.

Hipoteka

To zabezpieczenie długu poprzez przyznanie prawa do rozporządzania nieruchomością dłużnika, gdy w określonym czasie nie spłaci długu.

Holding finansowy

Grupa w której skład wchodzą wyłącznie lub w większej części banki, instytucje finansowe. W takiej grupie przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank.

Hossa

Długoterminowa i mocna tendencja zwyżkowa na rynku papierów wartościowych.

Hurt

To wymiana większej ilości sztuk określonego produktu – to rodzaj handlu.

Import

Przepływ towarów, kapitałów, usług, myśli naukowej, technicznej z zagranicy.

Inflacja

To wzrost podaży pieniądza na rynku, inaczej mówiąc wzrost poziomu cen. Istnieje zagrożenie dla gospodarki jeśli jest zbyt wysoka. Do badania inflacji służy indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Inwentaryzacja

To określenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki gospodarczej.

Karencja

Okres czasu do spłaty rat odsetkowych, gdzie Kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty kapitału kredytu.

Karta bankomatowa

Używana w bankomacie, nie można nią płacić w sklepie. Coraz mniej popularna, bo ma ograniczoną funkcjonalność – z drugiej strony należy do bezpiecznej w ten sposób. Ich możliwości: wypłata gotówki, sprawdzenie salda, zasilenie telefonu, funkcja depozytowa.

Karta kredytowa

Umożliwia korzystanie ze środków, których nie ma na rachunku, do wysokości limitu kredytowego. Bank podaje termin spłaty części lub całości długu i jest to zazwyczaj 25-30 dni od daty otrzymania wyciągu z informacjami o transakcjach. Posiada „grace period” czyli okres, gdzie odsetki nie są naliczane, ale po tym czasie kredyt jest oprocentowany.

Kartel

Ograniczenie zasad konkurencji i doprowadzenia do monopolu na rynku. Inaczej to sposób organizacji kilku przedsiębiorstw.

Konsolidacja

Połączenie kilku kredytów drogich w jeden tani i na lepszych zasadach.

Kredyt

Udzielenie kapitału przez kredytodawcę kredytobiorcy na ustalonych warunkach. To powstanie zobowiązania, gdzie konieczna jest miesięczna spłata rat z dodatkowym wynagrodzeniem za kredyt w postaci procentu.

Kredyt rewolwingowy

to wielokrotnie zaciągany i spłacany kredyt w trakcie trwania umowy kredytowej.

Księga wieczysta

Dokument prawny określający stan prawny danej nieruchomości prowadzony przez sądy rejonowe. Prowadzone są dla każdej nieruchomości indywidualnie. Księgi wieczyste są jawne i dostępne dla wszystkich. Zawarte sa w nich: informacje o właścicielu nieruchomości, lokalizacji, obciążeniach, ograniczeniach w jej użytkowaniu. Zakładana na wniosek właściciela.

Liberalizm ekonomiczny

Poprzez odpowiednie przepisy to ograniczenie roli państwa w życiu gospodarczym. Bez udziału rządu odbywają się wszystkie procesy gospodarcze.

LIBOR

Średnia stopa procentowa, po której w Londynie największe banki są skłonne udzielić innym bankom pożyczki w dolarach amerykańskich na ustalony okres.

Linia kredytowa

To maksymalna wysokość środków jakie bank może dać do dyspozycji klienta, który po określonym terminie zobowiązuje się do spłaty. Linia kredytowa może być odnawialna albo nieodnawialna.

Nadwyżka

Rożnica między rzeczywistym, a ewidencyjnym stanem składników majatkowych. Rożnica jest dodatnia.

Należności

Kwoty głównie z tytułu dostaw, które są należne wierzycielowi. Kwoty te są w ujęciu pieniężnym.

Niedobór (manko)

Ujemna różnica miedzy rzeczywistym stanem rzeczowego lub pieniężnego składnika majątku, a jego stanem ewidencyjnym.

NIF

Indeks cenowy, który obejmuje 14 akcji NFI otrzymanych w wyniku wymiany jednego powszechnego świadectwa udziałowego NFI.

Nominał

Stała ustalona wartość dla danego banknotu lub monety.

Notowania giełdowe

To zestawienie cen towarów giełdowych, jakie są rejestrowane oraz publikowane przez komisję giełdową.

Obligacje

1. To inaczej papiery wartościowe zbywalne, emitowane przez Skarb Państwa. Papiery uprawniające do dochodu przez podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną i gminy.
2. To forma zasilania emitenta w kapitały obce, która nie daje uprawnień ich właścicielom do decydowania o działaniu jednostki.

Obroty

Miara aktywności gospodarczej jednostki w określonym czasie. Określają liczbę zawartych kontraktów w danej jednostce czasu.

Odsetki

To wyrażona w pieniądzu kwota pieniężna naliczana w danym okresie czasu według oprocentowania zawartego w umowie.

Operacje gospodarcze

Na skutek prowadzonej działalności gospodarczej operacje gospodarcze to zdarzenia udokumentowane i ciągle ewidencjonowane.

Oprocentowanie

To cena za pożyczone środki jaką Kredytobiorca płaci Bankowi.

Pieniądz

Wynaleziony przez Fenicjan środek wymiany towarów – ekwiwalent. Ekwiwalent w odmianie papierowej (banknot) jak i monetach. Bank Centralny danego kraju zjamuje się emisją pieniądza na rynek.

Podatki

Na rzecz budżetu państwa na osobę fizyczna jest nałożone przymusowe obciążenie.

Podaż

W określonym czasie to całkowita wielkość dóbr zaoferowanych do sprzedaży.

Popyt

W określonym czasie całkowite zapotrzebowanie na dobra.

Pożyczka

Inna forma kredytu, odróżniającą rzeczą pożyczki jest to, że udzielana jest bez wskazania konkretnego celu. To umowa, gdzie pożyczkodawca stawia określoną kwotę do dyspozycji pożyczkobiorcy, w zamian za zwrot jej po upływie określonego terminu.

Prędkość pieniądza

Miara do obliczenia prędkości pieniądza. Czyli w jakim stopniu pieniądz jest wykorzystywany w danym okresie. To miara ożywienia gospodarczego.

Prolongata

To nowe liczby i wysokości rat, zmiana terminu płatności rat kapitałowych, wydłużenie okresu kredytowania poza umowę kredytu oraz określenie nowej wysokości i liczby kredytu.

Promesa kredytowa

Po spełnieniu przez kredytobiorcę określonych warunków to przyrzeczenie udzielenia kredytu przez bank.

Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (ROR)

To rodzaj rachunku oszczędnościowego. Dla osób fizycznych, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek swoich stałych przychodów.

Rata annuitetowa

Równe raty. Obejumują spłatę kapitału i odsetek.

Restrukturyzacja

Zmiana w procesie produkcyjnym mająca na celu poprawę efektywności.

Rozdzielność majątkowa

Rozłączenie wspólnoty majątkowej małżonków. Potwierdzeniem jest akt notarialny lub orzeczenie sądu.

Ryzyko inwestycyjne

To wahanie się cen papierów wartościowych. Połączone jest ze spekulają. Składają się na nie czynniki ekonomiczne, psychologiczne.

Saldo

To stan konta wynikający z różnicy między obrotami liczonymi z obu stron konta. Może być początkowy, końcowy.

Stopa podatkowa

Procentowe ujęcie sumy płaconej z racji podatku od dochodu brutto.

Termin wykupu

Dzień, gdzie jest obowiązek wykupu np. obligacji, w wyniku umowy.

Transza

Wypłata części kredytu. W przypadku kredytów budowlano-hipotecznych wypłaty kolejnych transz kredytu uzależnione są od postępu prac na budowie.

Ubezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie przejściowe do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki, jako podstawowego zabezpieczenienia spłaty kredytu.

Ubytek nadzwyczajny

Zabezpieczenie przejściowe do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki, jako podstawowego zabezpieczenienia spłaty kredytu.

Umowa kredytowa

Musi być zawarta na piśmie. To zobowiązanie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. To oddanie do dospozycji określoną kwotę środków pieniężnych na określony w umowie cel. Kredytobiorca przez umowę kredytu zobowiązuje się spłacić go w oznaczonym terminie z należnymi odsetkami i prowizją banku.

Wartość bankowo-hipoteczna nieruchomości

To wartość nieruchomości określona przez bank. Wartość określona zgodnie z przepisami ustawy o bankach hipotecznych i listach zastawnych. Taka wartość zazwyczaj nie przekracza wartości rynkowej.

Weksel

To papier wartościowy, zobowiązujący wystawcę weksla do zapłaty sumy pieniężnej, na którą został wystawiony określonej osobie. Ponadto w ustalonym terminie, miejscu.

WIG

Warszawski Indeks Giełdowy jeden z indeksów WGPW. Obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym.

Wynik finansowy

Wynik pieniężny osiągnięty przez jednostkę. To skutek prowadzenia działalności. To różnica między przychodami, a kosztami.

Wkład własny

To calkowity koszt finansowej instytucji przy udziale Kredytobiorcy.

Zasada don’t reduce

Uzależnienie od dywidendy kupna/sprzedaży papierów wartościowych.

Zasada file and kill

Zasada natychmiastowej sprzedaży po określonej cenie.

Zdolność kredytowa

Zdolność do zapłaty w terminie kredytu wraz z odsetkami ustalana przez bank. Obliczana jest na bazie dochodów, zobowiązań i wydatków Kredytobiorcy.

Zobowiązania

Jest to stosunek prawny, wynikający z umowy lub przepisów prawa, gdzie jedna strona – dłużnik, jest zobowiązany wobec drugiej strony – wierzyciela, do spełnienia danego świadczenia.