Kredyt, pożyczka, karta, konto, leasing i inne prdukty bankowe.
онлайн займ на карту без отказа
Kategorie Na Blogu

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są dwa. Jeden z nich to fundusz inwestycyjny otwarty, a drugi to fundusz inwestycyjny zamknięty. Ten pierwszy charakteryzuje się zmienną liczbą uczestników tzw. jednostkami uczestnictwa. Drugiego zaś cechą charakterystyczną jest stała liczba uczestników, czyli tzw. certyfikatów inwestycyjnych. Wśród wspomnianych funduszy wyróżnia się również fundusz statutowy i umowny. Tu z kolei ten pierwszy jest spółką, w której kapitał akcyjny może się zmieniać. Umowny fundusz natomiast, stanowi wyodrębnioną część z całkowitej masy majątkowej. Wszystkie fundusze inwestycyjne mają jeden wspólny cel. Zbiorowe lokowanie środków pieniężnych przez wszystkich uczestników funduszu. Wspomnieć należy, że uczestnikami – w zależności od rodzajów funduszy – mogą być podmioty nieposiadające osobowości prawnej, oraz osoby prawne i fizyczne. Tak, więc każdy z nas ma pełne prawo do inwestowania np. w postaci papierów wartościowych, waluty, wierzytelności, itp. itd.

Cechy różniące fundusze

Poziom ryzyka funduszy inwestycyjnych jest zróżnicowany. Natomiast dwóch identycznych funduszy inwestycyjnych nie znajdziemy. Każdy różni się od siebie celem jak i czasem inwestycyjnym. Dodatkową cechą różniącą fundusze inwestycyjne jest rodzaj instrumentu finansowego, czyli rodzajem zobowiązań pieniężnych obu stron. Są to najczęściej papiery wartościowe lub zapis księgowy.

Cel funduszu inwestycyjnego

Celem każdego funduszu inwestycyjnego jest ochrona realnej wartości aktywów, osiąganie korzystnych przychodów z lokat oraz wzrost wartości aktywów poprzez wypracowany zysk z lokat. Fundusze inwestycyjne i nie tylko te, są zwolnione z podatku dochodowego od dywidend.
W myśl ustawy, fundusze inwestycyjne mają osobowość prawną i zarządzane są poprzez spółki akcyjne posiadające status TFI (towarzystwo funduszy inwestycyjnych) uzyskany za zgodą KNF, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. Aktywa funduszu przechowuje określony depozytariusz, które są wyodrębnione z majątku TFI lub banku depozytariusza. Niezależnie od tego, nad bezpieczeństwem aktywów czuwa organ państwowy KNF.

Korzyści

Stare porzekadło mówi „grosz do grosza a uzbiera się pół kosza” Wychodząc z tego założenia, nawet niewielkie wpłaty ale pochodzące od wielu uczestników może utworzyć znaczny majątek. Fundusz posiadając taki kapitał zdobywa możliwość inwestowania w szeroki wachlarz lokat, aby przy spadku wartości jednej nie stracić całości inwestycji. Zadaniem funduszu jest osiąganie wyższych zysków niż zyski płynące z inwestycji indywidualnych czy lokat bankowych. Porównywarka funduszy inwestycyjnych może się okazać bardzo pomocnym narzędziem przy wyborze odpowiedniego funduszu.